OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CAPEXUS
 

Tento dokument představuje obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) dohodnuté mezi Objednatelem Díla a jeho Zhotovitelem a jsou neoddělitelnou součástí zaslaného návrhu Objednatele - objednávky. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran ze závazkového vztahu založeného akceptací objednávky. Potvrzená objednávka společně s Podmínkami je dále označována jako Smlouva.

ČLÁNEK 1

1.     Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, s odbornou péčí a v dohodnutých termínech, rozsahu a standardu provést pro Objednatele Dílo. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené a předané Dílo cenu Díla.

ČLÁNEK 2

1.    Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla uplatnit náležitou, důkladnou a odbornou péči, kterou Objednatel může očekávat od příslušného kvalifikovaného a kompetentního dodavatele, který má zkušenosti s realizací prací podobného charakteru a rozsahu. 
2.      Zhotovitel v souvislosti s prováděním Díla a plněním Smlouvy na sebe přebírá veškeré povinnosti a odpovědnost vyplývající z pracovněprávních a jiných právních předpisů platných na území České republiky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění bezpečnosti technických zařízení, včetně předpisů upravujících faktory pracovního prostředí a příslušných českých technických norem. 
3.      Zhotovitel v souvislosti s prováděním Díla a s plněním Smlouvy na sebe přebírá veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a ostatních právních předpisů upravujících společenské vztahy v oblasti ochrany před požáry a předcházení požárů a zavazuje se zajistit dodržování těchto předpisů svými zaměstnanci. Toto ustanovení se týká také osob, které nejsou u Zhotovitele v pracovním poměru anebo v obdobném poměru, ale účastní se na provádění Díla na základě smluv uzavřených se Zhotovitelem (např. živnostníci).

ČLÁNEK 3

1.       Cena za provedení Díla bude Zhotoviteli hrazena po řádném dokončení Díla a Zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel má právo vystavit fakturu po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a je povinen takto vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury je minimálně 14 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
2.     Pokud není v Objednávce uvedeno jinak, v ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V případě, že Zhotovitel dodá Objednateli Dílo v množství menším než dohodnutém, uhradí Zhotovitel pouze cenu ve výši odpovídající dodávce Díla.
3.       Zhotovitel podpisem Objednávky prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a materiály trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění, a že do ceny Díla zahrnul všechny rozhodné okolnosti, poté co překontroloval veškeré podklady předané Objednatelem. Současně uvážil všechny technické a dodací podmínky a ve sjednaných smluvních podmínkách uplatnil veškeré své požadavky na Objednatele týkající se předmětu Díla. 

ČLÁNEK 4

1.    Zhotovitel odpovídá za všechny vady Díla, která má Dílo v době jeho převzetí Objednatelem. Dílo má vady, pokud provedené Dílo neodpovídá výsledku určenému Objednávkou, projektovou dokumentací, dodavatelskou dokumentací, povoleními, technickými normami, právním předpisům, nemá vlastnosti a jakost odpovídající předmětu a účelu Smlouvy a běžným obchodním zvyklostem.
2.       Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Zhotovitel v souvislosti s poskytnutou zárukou za jakost Díla odpovídá za to, že Dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené Smlouvou, Projektovou dokumentací, Dodavatelskou dokumentací, Povoleními, technickými normami, právními předpisy, jinak vlastnosti a jakost odpovídající předmětu a účelu Smlouvy a běžným obchodním zvyklostem.

ČLÁNEK 5

1.      Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění (i) svých věcí, prací, činností, materiálů, strojů a zařízení, (ii) odpovědnosti za škody (včetně úrazového pojištění svých zaměstnanců) způsobené při provádění Díla a dalších činností Objednateli anebo třetím osobám, (iii) odpovědnosti za vady Díla a (iv) škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě vadným provedením Díla. Pojistná částka musí být sjednána v přiměřené výši s přihlédnutím k rozsahu a hodnotě Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, bez zbytečného odkladu na požádání Objednatele hodnověrně prokázat Objednateli splnění povinností uvedených v tomto článku Smlouvy. 

ČLÁNEK 6

1.      Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení: při překročení Termínu dokončení Díla; při překročení termínu dohodnutého v přejímacím řízení k odstranění vad a nedodělků Díla; v případě, že Zhotovitel nevyklidí řádně a včas, místo provedení Díla; pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době Díla. 
V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP, zaplatí Objednateli pokutu ve výši CZK 2 tis:
za každé jednotlivé znečisťování Budovy pracovníky Zhotovitele; za každé jednotlivé zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek u pracovníka Zhotovitele nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo jiné zkoušky na zjištění takového požití; za každé jednotlivé zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek u pracovníka Zhotovitele nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo jiné zkoušky na zjištění takového požití; za každé jednotlivé zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek u pracovníka Zhotovitele nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo jiné zkoušky na zjištění takového požití; za každé jednotlivé zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek u pracovníka Zhotovitele nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo jiné zkoušky na zjištění takového požití; za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužíváním předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
V případě, že Zhotovitel nevrátí do 15 dní od převzetí dokončeného díla Objednatelem zapůjčené vstupní karty do Budovy, zaplatí Zhotovitel za vydání každé nové karty CZK 500;
2.       Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli z dlužné částky zákonný úrok z prodlení ve smyslu § 1970 občanského zákoníku za každý započatý den prodlení s úhradou faktury oproti dohodnuté lhůtě splatnosti. 
3.       Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele provést sjednané výkony dle dohody, ani nárok Objednatele domáhat se náhrady škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
4.       Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli.

Dohoda (tj. Objednávka a Podmínky) se řídí českým právním řádem a vztah z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník. Aniž by tím byla dotčena jakákoli práva a povinnosti stanovené v této Smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že ustanovení §1793, §1765 až § 1766, § 2605 odst. 2, § 2617, § 2618, § 2913, § 2951 až § 2952 občanského zákoníku se pro tuto Smlouvu nepoužijí. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2014.