VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CAPEXUS SK s.r.o.

1.                Úvodné ustanovenia a predmet Zmluvy

1.1.            Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a záväzky Dodávateľa a Objednávateľa výslovne neupravené Zmluvou. Podmienky sa uzatvorením príslušnej Zmluvy stávajú súčasťou Zmluvy. Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje prevzatie Podmienok, že bol s nimi oboznámený a súhlasí s ich obsahom. Odlišné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred Podmienkami.

1.2.         Objednávka sa stáva Zmluvou a Zmluva je uzatvorená v prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi akceptáciu návrhu na uzatvorenie zmluvy – podpísanú Objednávku  do 5 dní po dni jej zaslania Objednávateľovi, postačuje aj zaslanie Objednávateľom podpísanej naskenovanej objednávky e-mailom na príslušnú adresu.

1.3.            Predmetom Zmluvy je:

1.3.1.         záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi tovar (Plnenie) a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Objednávateľa Cenu tovaru  (§409 a nasl. Obchodného zákonníka) alebo

1.3.2.         záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa dielo (Plnenie) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Cenu za vykonanie diela (§536 a nasl. Obchodného zákonníka).

             2.                Definície pojmov

2.1.            Pre účely Zmluvy a Podmienok sa použijú nižšie uvedené definície s nasledovným významom.

2.2.            „Plnenie“ je tovar alebo dielo, bližšie špecifikované v Zmluve, ktoré Dodávateľ dodáva Objednávateľovi na základe Zmluvy.

2.3.            ”Cena“ je cena za dodanie Plnenia uvedená v Zmluve, cena je uvedená bez DPH.

2.4.            „Protokol“ – je protokol o odovzdaní a prevzatí Plnenia podpísaný Dodávateľom a Objednávateľom (pri kúpnej zmluve môže byť aj dodací list).

2.5.            „Podklady“ – sú podklady, dokumenty odovzdané Objednávateľom Dodávateľovi, ktoré sa týkajú Plnenia.

2.6.            „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.7.            „Dokumenty“ – sú všetky dokumenty uvedené v Zmluve, ktoré je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri dodaní Plnenia ako aj všetky ďalšie dokumenty potrebné na riadne a plné užívanie Plnenia.

2.8.            ”Zmluva“ je kúpna zmluva alebo zmluva o dielo (Dodávateľom akceptovaná objednávka Objednávateľa) ako aj všetky právne dokumenty, ktoré Zmluvu doplňujú a aktualizujú.

2.9.            „Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“ je zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.10.         „Zádržné“ – znamená zádržné za riadne a včasné odovzdanie Plnenia a za dohodnutú kvalitu Plnenia vo výške uvedenej v Zmluve.

             3.                Vyhlásenia Dodávateľa

3.1.            Dodávateľ vyhlasuje, že:

 1. sa oboznámil a súhlasí s Podkladmi a všetky Podklady prevzal,
 2. je mu známy a súhlasí so stavom miesta výkonu/realizácie Plnenia, na mieste výkonu/realizácie Plnenia neexistujú žiadne vady a/alebo prekážky znemožňujúce a/alebo brániace riadne a včasné vykonanie Plnenia, pozná a je mu známe technické riešenie Plnenia a je schopný riadne a včas vykonať celé Plnenie za Cenu a v termínoch uvedených v Zmluve a za podmienok stanovených Zmluvou (platí v prípade Zmluvy o dielo),
 3. sa oboznámil s predpismi ohľadom BOZP u Objednávateľa resp. osoby, u ktorej sa Plnenie realizuje,
 4. Dodávateľ ani akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa nelegálne nezamestnáva žiadnu osobu/žiadne osoby v zmysle Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
 5. žiadna osoba/žiadne osoby nevykonáva/nevykonávajú u Dodávateľa ani u akéhokoľvek dodávateľa/subdodávateľa nelegálnu prácu v zmysle Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
 6. Dodávateľ ani akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa žiadnym spôsobom, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, neporušuje Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
 7. akékoľvek osoby, ktoré pre Dodávateľa vykonávajú akékoľvek práce, ktoré sú závislou prácou v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vykonávajú takéto práce výlučne/výhradne v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a v súlade a za podmienok stanovených Zákonníkom práce,
 8. akékoľvek osoby, ktoré pre Dodávateľa vykonávajú akékoľvek práce, ktoré nie sú závislou prácou v zmysle Zákonníka práce vykonávajú takéto práce výlučne/výhradne v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu a v súlade a za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom alebo zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3.2.            Dodávateľ sa podľa § 725 a nasl. Obchodného zákonníka ako sľubujúci zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetku a akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi ak:

3.2.1.             sa akékoľvek vyhlásenie Dodávateľa stanovené v bode 3.1. písmeno d) až h) Podmienok ukáže ako nepravdivé a/alebo neúplné a/alebo nebude plne a riadne zodpovedať skutočnosti, a/alebo

3.2.2.             Dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť Dodávateľa stanovenú v bode 12.2. Podmienok.

Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku a akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená/vznikla/vznikne zo skutočností uvedených v bodoch 3.2.1. a/alebo 3.2.2. Podmienok ako aj všetku a akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená/vznikla/vznikne v príčinnej súvislosti so skutočnosťami uvedenými v bodoch 3.2.1. a/alebo 3.2.2. Podmienok. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi sumy v plnej výške (v plnom rozsahu) všetkých Objednávateľom zaplatených pokút a/alebo sankcií a/alebo akýchkoľvek iných postihov, ktoré boli/budú Objednávateľovi uložené príslušnými kontrolnými orgánmi a/alebo inými oprávnenými orgánmi a/alebo organizáciami za porušenie/opomenutie/nekonanie Dodávateľa spôsobujúce skutočnosti uvedené v bodoch 3.2.1. a/alebo 3.2.2. Podmienok.

4.                Miesto a termín realizácie Plnenia

4.1.            Miesto dodania/realizácie Plnenia je uvedené v Zmluve (ďalej len „Miesto Plnenia“). Dodávateľ je povinný zabezpečiť Miesto Plnenia tak, aby počas výkonu prác ako aj v období pracovného pokoja nedošlo na Mieste Plnenia  alebo na samotnom Plnení k poškodeniu alebo zničeniu Plnenia a/alebo života a/alebo zdravia a/alebo majetku a je povinný udržiavať čistotu,  ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Dodávateľ je povinný dokladovať Objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a požiadaviek Objednávateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť stráženie Miesta Plnenia v prípade, ak je to v Zmluve dohodnuté. Za nástroje a veci Dodávateľa ponechané v Mieste Plnenia zodpovedá Dodávateľ.

            5.                Cena a platobné podmienky

5.1.            Cena je splatná 30 dní po riadnom prevzatí Plnenia Objednávateľom a odstránení všetkých vád a nedorobkov Plnenia (nedorobkov v prípade ak ide o zmluvu o dielo), a to na základe faktúry Dodávateľa.

5.2.            Zmluvné strany sa dohodli, že Cena zahŕňa všetky náklady a poplatky a úhrady Dodávateľa týkajúce sa Plnenia a Cena je stanovená ako pevná. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi zálohu alebo preddavok.

5.3.            Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prílohou faktúry bude oboma Zmluvnými stranami podpísaný Protokol a prípadne potvrdenie Objednávateľa o odstránení všetkých vád a nedorobkov Plnenia. DPH  bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. Ak faktúra nebude spĺňať všetky stanovené podmienky a obsahovať prílohy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Dodávateľovi, pričom neplynie lehota jej splatnosti.

5.4.       Pokiaľ je uvedené v Zmluve Zádržné (iné ako 0), Objednávateľ si zadrží z každej vyplácanej časti Ceny Zádržné vo výške uvedenej v Zmluve (DPH sa ale uhrádza v plnej výške), a to na obdobie 60 mesiacov odo dňa prevzatia Plnenia Objednávateľom a odstránení všetkých vád a nedorobkov Plnenia. Zo Zádržného je Objednávateľ oprávnený uspokojiť svoje finančné nároky, ktoré mu vzniknú v akejkoľvek súvislosti s Plnením alebo Zmluvou voči Dodávateľovi.

5.5.            Dodávateľ je povinný vystaviť faktúry v súlade s platnými právnymi predpismi SR najmä so zákonom   č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a zaslať ich Objednávateľovi na jeho adresu: faktury@capexus.sk. Na iné doručenie faktúry sa neprihliada, takáto faktúra sa považuje za faktúru nevystavenú v súlade so Zmluvou. Prílohou faktúry musí byť aj súpis prác vykonaných na Plnení (v prípade zmluvy o dielo) a odsúhlasený Objednávateľom.

            6.                Prevzatie a odovzdanie Plnenia

6.1.            Riadnym a úplným vykonaním Plnenia podľa Zmluvy sa pre účely Zmluvy rozumie:

 • odovzdanie Plnenia (bez akýchkoľvek vád a nedorobkov) Dodávateľom Objednávateľovi spolu so zaškolením obsluhy Plnenia, a zároveň,
 • odovzdanie Dokumentov a všetkých dokladov v zmysle všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem a požiadaviek Objednávateľa a orgánov štátnej správy a samosprávy.

6.2.            Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi pripravenosť Plnenia k odovzdaniu a prevzatiu najmenej 2 kalendárne dni vopred. Objednávateľ nie je povinný prevziať od Dodávateľa Plnenie, ktoré má (i) vady alebo nedorobky, alebo (ii)  bolo vykonané/dodané v rozpore so Zmluvou a/alebo Podkladmi, alebo (iii) s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami alebo požiadavkami orgánov štátnej správy alebo samosprávy, alebo (iv) s požiadavkami Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí Plnenia medzi Dodávateľom a Objednávateľom bude spísaný Protokol. V prípade zistených vád a/alebo nedorobkov Plnenia bude spísaný zoznam zistených vád a nedorobkov Plnenia s uvedením termínov ich odstránenia.

6.3.            V deň dodania Plnenia je Dodávateľ povinný Miesto Plnenia úplne vypratať, ak tak Dodávateľ neurobí je Objednávateľ oprávnený Miesto Plnenia vypratať na náklady Dodávateľa.

7.                Zodpovednosť za vady Plnenia - reklamácie

7.1.            Záručná doba k Plneniu začína plynúť v deň nasledujúci po dni (i) odovzdania a prevzatia Plnenia Objednávateľom na základe Protokolu a po (ii) odstránení všetkých vád a nedorobkov Plnenia (nedorobky sa použijú v prípade zmluvy o dielo). Dodávateľ zodpovedá za všetky vady a nedorobky Plnenia, ktoré má Plnenie v dobe prevzatia Plnenia Objednávateľom. Plnenie má vady (vrátane právnych vád) a/alebo nedorobky, pokiaľ dodané Plnenie nezodpovedá podmienkam určených Zmluvou, pokynmi a/alebo požiadavkami Objednávateľa, projektovou dokumentáciou, dodávateľskou dokumentáciou, povoleniami, technickými normami, právnymi predpismi, nemá vlastnosti a kvalitu zodpovedajúcu predmetu a účelu Zmluvy a bežným obchodným zvyklostiam. Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov, pokiaľ neposkytuje Dodávateľ dlhšou záručnú dobu.

7.2.          Pre prípad vady Plnenia počas záručnej doby má Dodávateľ povinnosť odstrániť všetky vady Plnenie na svoje náklady. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním všetkých vád Plnenia najneskôr do 12 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa a všetky vady Plnenia odstrániť najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady Plnenia e-mailom alebo telefonicky. Ak Dodávateľ poruší tieto povinnosti, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty a zároveň je (podľa vlastného uváženia) oprávnený požadovať od Dodávateľa zníženie Ceny alebo na náklady Dodávateľa odstrániť vady Plnenia sám alebo zabezpečiť odstránenie vád Plnenia prostredníctvom tretej osoby. V prípade, ak Plnením je tovar je Objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie, a to do 7 dní odo dňa oznámenia Objednávateľa. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. V prípade dodania náhradného Plnenia začína plynúť nová záručná lehota na takéto Plnenie.

7.3.            Vada sa považuje za odstránenú potvrdením Objednávateľa o odstránení vady resp. nedorobku Plnenia.

8.                Nebezpečenstvo škody na Plnení a vlastnícke právo k Plneniu

8.1.            Dodávateľ zodpovedá za zničenie a/alebo poškodenie a/alebo znehodnotenie a/alebo odcudzenie Plnenia a/alebo časti Plnenia, a to až do prevzatia Plnenia Objednávateľom na základe Protokolu.

8.2.            Vlastníkom Plnenia ako aj každej jeho časti (zapracovanej, vloženej a pod) je Objednávateľ. V prípade Plnenia dodaného na základe kúpnej zmluvy sa vlastníkom Plnenia stáva Objednávateľ jeho odovzdaním.

9.                Prípad neplnenia

9.1.            Prípadom neplnenia sa rozumie ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

 • Dodávateľ porušil/nesplnil ktorýkoľvek záväzok obsiahnutý v Zmluve alebo v Podmienkach alebo v inej zmluve uzatvorenej s Objednávateľom,
 • omeškanie sa Dodávateľa s dodaním Plnenia,
 • Plnenie má právne vady (najmä nie však výlučne je zaťažené záložným právom, nájomných právom, predkupným právom, viazne na ňom vecné bremeno, tretie osoby si vo vzťahu ku Plneniu uplatňujú iné práva a pod),
 • bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dodávateľa na súd,
 • poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku vo vzťahu k majetku Dodávateľa v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • príslušný orgán Dodávateľa prijal rozhodnutie o vstupe Dodávateľa do likvidácie, alebo je Dodávateľ v kríze (§67a Obchodného zákonníka),
 • vznik exekučného titulu, napr. výkazu nedoplatkov, v súvislosti s neplnením zákonom zavedených platieb Dodávateľom (napr. platenie daní, ciel, odvodov),
 • začatie exekučného konania alebo daňového exekučného konania alebo výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi ako povinnému,
 • Objednávateľ nadobudol dôvodné podozrenie, že konanie Dodávateľa odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo ich obchádza alebo sa prieči dobrým mravom,
 • existuje predpoklad, že Dodávateľ nie je schopný Plnenie vykonať/dodať riadne a včas,
 • ak sa akékoľvek vyhlásenie Dodávateľa uvedené v Zmluve a/alebo Podmienkach ukáže ako nepravdivé a/alebo neúplné a/alebo zavádzajúce a/alebo nebude plne a riadne zodpovedať skutočnosti.

9.2.            Ak nastane Prípad neplnenia, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

10.              Licencia

10.1.          Zmluvné strany berú na vedomie, že súčasťou Plnenia sú aj také časti, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva a/alebo predmetom priemyselného vlastníctva v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Dodávateľ okamihom odovzdania a prevzatia Plnenia medzi na základe Protokolu udeľuje Objednávateľovi k častiam Plnenia uvedeným v tomto bode Podmienok podľa všeobecne platných právnych predpisov licenciu na používanie takýchto častí Plnenia (ďalej len ako „Licencia“). Dodávateľ zároveň udeľuje Objednávateľovi všetky potrebné súhlasy a povolenia na realizáciu Licencie na akékoľvek využívanie a/alebo používanie a/alebo nakladanie s Plnením podľa tohto článku.

10.2.          Licencia je považovaná za nevýhradnú licenciu a nevýlučnú licenciu udelenú Objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi neobmedzený súhlas na akékoľvek použitie a/alebo zmenu, doplnenie, úpravu a/alebo prenechanie výkonu práv a/alebo postúpenie a/alebo prevod Licencie tretej osobe. Odmena za Licenciu je zahrnutá v Cene.

11.              Zmluvné pokuty

11.1.          Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s riadnym dodaním Plnenia Objednávateľovi, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 0,1 % z Ceny, a to za každý kalendárny deň omeškania.

11.2.    Ak Dodávateľ neodstráni v príslušnom termíne uvedenom v bode 7.2. Podmienok všetky vady Plnenia reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby alebo v termíne uvedenom v Protokole, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 0,1 % z Ceny, a to za každú jednu vadu Plnenia a každý aj začatý kalendárny deň omeškania až do dňa úplného odstránenia všetkých takýchto vád Plnenia.

11.3.          Ak Dodávateľ poruší bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platnej právnej úpravy alebo predpisy ohľadom BOZP Objednávateľa alebo na Mieste plnenia, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Zmluve .

11.4.          Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú je Dodávateľ povinný uhradiť v celom rozsahu spôsobenej škody.

11.5.          Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa akékoľvek vyhlásenie Dodávateľa uvedené v bode 3.2. písmeno d) až h) Zmluvy ukáže ako nepravdivé a/alebo neúplné a/alebo zavádzajúce a/alebo nebude plne a riadne zodpovedať skutočnosti alebo Dodávateľ poruší akúkoľvek povinnosť Dodávateľa stanovenú v bode 12.2. Podmienok alebo Objednávateľ nadobudne podozrenie, že Dodávateľ porušil akúkoľvek povinnosť Dodávateľa stanovenú v bode 12.2. Podmienok je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 5.000,- €, a to za každý jednotlivý prípad porušenia.

             12.              Povinnosti Zmluvných strán

12.1.          Dodávateľ je povinný:

- zabezpečiť, aby osoby realizujúce Plnenie (bez ohľadu na to, či sú jeho zamestnanci, poverené osoby alebo subdodávatelia a pod.) v rámci Miesta Plnenia spĺňali a plnili všetky bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platnej právnej úpravy ako aj predpisy ohľadom bezpečnosti práce Objednávateľa.

12.2.          Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy až do riadneho uplynutia záručnej doby na Plnenie:

12.2.1.          Dodávateľ ani akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa nebude nelegálne zamestnávať žiadnu osobu/žiadne osoby v zmysle Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, a zároveň,

12.2.2.          žiadna osoba/žiadne osoby nebude/nebudú vykonávať u Dodávateľa ani u akéhokoľvek dodávateľa/subdodávateľa nelegálnu prácu v zmysle Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, a zároveň,

12.2.3.          Dodávateľ ani akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa žiadnym spôsobom, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, neporuší Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, a zároveň,

12.2.4.          akékoľvek osoby, ktoré pre Dodávateľa budú vykonávať akékoľvek práce, ktoré sú závislou prácou v zmysle Zákonníka práce budú vykonávať takéto práce výlučne/výhradne v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a v súlade a za podmienok stanovených Zákonníkom práce, a zároveň,

12.2.5.          akékoľvek osoby, ktoré pre Dodávateľa budú vykonávať akékoľvek práce, ktoré nie sú závislou prácou v zmysle Zákonníka práce budú vykonávať takéto práce výlučne/výhradne v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu a v súlade a za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom alebo Občianskym zákonníkom.

12.3.          Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 1 pracovného dňa, po žiadosti Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky doklady a osobné údaje, dokumentáciu, vyjadrenia a akékoľvek iné písomnosti a/alebo informácie o všetkých osobách, prostredníctvom ktorých Dodávateľ ako aj akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa realizujú plnenie, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať pravdivosť čestných vyhlásení Dodávateľa stanovených v Zmluve a/alebo plnenie povinností Dodávateľa stanovených v bode 12.2. Podmienok.

12.4.          Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Dodávateľ a všetci dodávatelia/subdodávatelia Dodávateľa ako aj všetky osoby, prostredníctvom ktorých Dodávateľ ako aj akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa realizujúci Plnenie poskytli Objednávateľovi všetku súčinnosť a spoluprácu potrebnú pre plnenie záväzkov stanovených v bode 12.3. Podmienok.

12.5.        Dodávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia realizácie Plnenia menný zoznam všetkých osôb, prostredníctvom ktorých Dodávateľ ako aj akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa vykonávajú Plnenie, ktorý bude Dodávateľ udržiavať aktuálny, pričom akúkoľvek zmenu v takomto mennom zozname všetkých osôb, prostredníctvom ktorých Dodávateľ ako aj akýkoľvek dodávateľ/subdodávateľ Dodávateľa vykonávajú Plnenie je Dodávateľ povinný vopred, minimálne 2 pracovné dni vopred, písomne oznámiť Objednávateľovi.

13.              Vzájomná komunikácia Zmluvných strán

13.1.          Zmluvné strany sa dohodli (s výnimkou uvedenou v bode 13.2.), že akákoľvek komunikácia Zmluvných strán vyplývajúca zo Zmluvy (ďalej len „Oznam“) musí byť uskutočnený v písomnej forme a musí byť zmluvnej strane, ktorej je určený, osobne doručený alebo doručený doporučeným listom prostredníctvom pošty alebo doručený prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby. Adresy pre doručovanie sú uvedené v záhlaví Zmluvy. 

13.2.          Operatívne záležitosti, ktoré nezakladajú práva alebo povinnosti v zmysle Zmluvy  týkajúce sa Zmluvy a záruky môžu byť riešené aj emailom alebo telefonicky, e-mailové adresy sú uvedené v záhlaví Zmluvy.

13.3.          Zmluvné strany sa dohodli, že (i) oznam doručovaný osobne sa bude považovať za doručený momentom prevzatia takéhoto Oznamu zmluvnou stranou, ktorej je určený, (ii) Oznam doručovaný doporučeným listom prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručený uplynutím lehoty 3 pracovných dní odo dňa odoslania takéhoto doporučeného listu na príslušnú adresu pre doručovanie, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom odoslanie sa preukáže predložením podacieho lístku, (iii) Oznam doručovaný prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby sa budú považovať za doručený momentom prevzatia takéhoto Oznamu Zmluvnou stranou, ktorej je určený, v prípade neúspešnosti doručenia prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby sa bude Oznam považovať za doručený uplynutím lehoty 3 pracovných dní odo dňa vykonania prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

             14.              Osobitné ustanovenia týkajúce sa kúpy tovaru

14.1.          Odchýlka od množstva tovaru (Plnenie), ktoré je Dodávateľ povinný dodať na základe Zmluvy je uvedená v Zmluve, inak maximálne 5%. Pokiaľ balenie Tovaru nie je špecifikované v Zmluve, balenie bude obvyklé pre daný Tovar.

14.2.          Dodávaná akosť (kvalita) Plnenia: 1. trieda.

14.3.         Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi Tovar v súlade s INCOTERMS, dodacia parita je uvedená v Zmluve. Pokiaľ dodacia parita nie je uvedená v Zmluve platí dodacia parita: DDP - sídlo Objednávateľa.

              15.              Osobitné ustanovenia týkajúce sa vykonania diela

 15.1.         Predmetom Zmluvy v tomto prípade bude najmä o údržba, oprava, montáž, úprava veci, hmotne zachytený výsledok inej činnosti a pod., ako aj poskytovanie poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských služieb  Dodávateľom pre Objednávateľa (Plnenie). Na základe Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo vykonať pre Objednávateľa Plnenie riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, odovzdať Plnenie a Dokumenty Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za plne a riadne zrealizované a Objednávateľom prevzaté Plnenie vykonané bez akýchkoľvek vád a nedorobkov

15.2.          Dodávateľ je povinný pri realizácii Plnenia dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, pokynov a požiadaviek Objednávateľa, Podkladov a platných právnych predpisov a to vrátane predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a požiarnu ochranu u svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Plnenie tak, aby neobmedzoval Objednávateľa, jeho zamestnancov alebo tretie osoby pri výkone ich činností. Pri vykonávaní Plnenia postupuje Dodávateľ podľa Zmluvy a je pri určení spôsobu vykonania ako aj pri samotnom vykonávaní Plnenia viazaný pokynmi a/alebo požiadavkami Objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený poveriť vykonaním/vykonávaním Plnenia alebo časti Plnenia tretiu osobu (subdodávateľa) len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

15.3.         Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly, merania, ktoré sú potrebné pre riadne a úplné vykonanie Plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ najmenej  2 pracovné dni vopred písomne vyzve Objednávateľa na účasť pri prácach a dodávkach Plnenie, ktoré sa stanú  ďalším postupom zakrytými alebo nedostupnými, inak môže Objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie a následné zakrytie týchto prác na náklady Dodávateľa, súčasne Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré v tejto súvislosti vzniknú.

15.4.          Dodávateľ je povinný viesť Stavebný denník o vykonávaná Plnenia a je povinný zabezpečiť jeho podpisovanie na dennej báze zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je povinný určiť osobu, ktorá/ktoré budú podpisovať stavebný denník za Objednávateľa. Ak nie je možné zabezpečiť podpis stavebného denníka zo strany Objednávateľa, bude zápis zaslaný emailom príslušnej osobe a táto sa k nemu následne vyjadrí.

15.5.        Dodávateľ je povinný - predložiť najneskôr pri podpise Zmluvy platnú a účinnú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je poistenie zodpovednosti Dodávateľa za škodu (na výšku minimálne dvojnásobku Ceny) a zabezpečiť jej platnosť počas celého výkonu Plnenia a doby záruky.

          16.              Záverečné ustanovenia

         16.1.          Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený previesť v celom alebo z časti žiadne práva (vrátane pohľadávok) a/alebo povinnosti pre neho vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Akýkoľvek takýto prevod práv a/alebo povinností odporujúce ustanoveniu tohto bodu je neplatný.

         16.2.          Zmluva a Podmienky predstavujú jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako také v celom rozsahu nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy.  

         16.3.         Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach Objednávateľa a zákazníkov/klientov Objednávateľa, a to predovšetkým právnej, sporovej, obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, o ktorých sa v súvislosti s realizáciou Zmluvy dozvie, a ktoré majú interný alebo dôverný charakter alebo majú byť podľa vôle Objednávateľa alebo zákazníkov/klientov Objednávateľa utajené alebo je vzhľadom na pomery Objednávateľa alebo zákazníkov/klientov Objednávateľa dôvodné sa domnievať o ich dôvernom charaktere. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má Dodávateľ po dobu trvania Zmluvy ako aj po zániku Zmluvy akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu. V prípade porušenia tohto ustanovenia zo strany Dodávateľa bude všetky a akékoľvek náklady vyplývajúce priamo či nepriamo z tohto porušenia v plnej miere znášať Dodávateľ.

        16.4.          Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma Zmluvnými stranami.

Platné od 18.9.2023