Certifikácie a poistenie

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia („BOZP“) pri práci zamestnancov a subdodávateľov je dôležitou prioritou, a preto sa sústavne zapodievame zlepšovaním procesov a aplikácií nových ustanovení súvisiacich s BOZP do všetkých oblastí pôsobenia. Samozrejmosťou je dodržiavanie platných ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa BOZP.

POLITIKA KVALITY

Každý projekt je na začiatku, počas a pred odovzdaním klientovi podrobený vlastnému internému auditu kvality, pričom najdôležitejším aspektom našej činnosti je satisfakcia klienta. Súčasťou jednotlivého obchodného prípadu je po-realizačné interview s našim klientom, ktoré nám poskytne spätnú väzbu a inšpiráciu k zlepšeniu už tak sofistikovanému systému kontroly kvality. Významným aspektom zlepšovania kvality poskytovaných služieb je starostlivosť o našich zamestnancov, pretože dbáme o ich sústavné vzdelávanie formou najrôznejších školení a vytváraní vhodných pracovných a sociálnych podmienok.

POISTENIE

Spoločnosti CAPEXUS s.r.o. i CAPEXUS SK s.r.o. sú poistené na zodpovednosť za škodu zahŕňajúce aj stavebné montážne poistenie u poisťovne DIRECT na sumu 2 mil. EUR.