PRAVIDLA SOUTĚŽE

Dotazník: Pracovní prostředí v době post-covidové 

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je firma CAPEXUS s.r.o., IČO: 24131326, se sídlem v ulici Nuselská 419/92, Praha, PSČ: 140 00 (dále jen „Pořadatel“).

2. Podmínkou zařazení do soutěže je řádné vyplnění dotazníku na webové adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ0f-ZkY3C3wSH58zGo19GVKNff43YRkABjMXTgfhtiv2bOA/viewform

3. Ze všech soutěžících vybere Pořadatel pět výherců náhodným výběrem. Podmínkou pro výběr výherců je získání více než 100 respondentů.

4. Jedná se o marketingovou soutěž, která nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

5. Soutěž probíhá na území České republiky od 3. 9. 2020 do 17. 9. 2020.

II. Soutěžící

1. Účast Soutěžícího v soutěži je založena na splnění úkolů viz bod I.2.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

1. V soutěži bude vylosováno pět výherců, kteří obdrží voucher v hodnotě 200 korun českých na nákup produktů v knihkupectví Luxor.

2. Výhru do soutěže věnuje pořadatel soutěže.

3. Losování proběhne do 24. 9. 2020.

4. Pokud výherce nesplní všechna pravidla Soutěže, výhra mu nenáleží a bude vylosován náhradní výherce.

5. Pořadatel výherce zkontaktuje prostřednictvím e-mailu.

 6. Výhra bude výherci doručena prostřednictvím pošty.

7. Pokud nebude žádný Výherce, nenáleží výhra žádná.

8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodů předčasně ukončit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.

4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Linkedln a Facebook. Provozovateli Linkedlnu a Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost LinkedIn Corporation a Facebook nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@capexus.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do jednoho týdne od jeho doručení pořadateli.

6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

7. Tato pravidla se zveřejňují na webu www.capexus.cz a účinnosti nabývají dnem
2. 9. 2020.