Oznámení o ochraně osobních údajů pro kontaktní osoby dle článku 14

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohyb těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")

Vzhledem k tomu, že jste nám vy nebo třetí strana poskytli (pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů: "správce", „my“ se rozumí subjekt uvedený v Dohodě (CAPEXUS s.r.o.), ve které jste uvedeni jakožto kontaktní osoba nebo jednající za druhou smluvní stranu, a touto stranou této Dohody jsme my) s vašimi osobními údaji, jsme povinni vás, jakožto subjekt údajů, informovat, že při zpracování vašich osobních údajů, se považujeme za správce osobních údajů dle GDPR a proto vás informujeme v souladu s naší informační povinností.

Jaké zákonné důvody máme pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracováváme vaše osobní údaje na základě podle čl. 6 (1) písm. f GDPR – tedy naším právním titulem je oprávněný zájem.

Co přesně je naším oprávněným zájmem?

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili, že naše smluvní závazky vyplývající ze smlouvy s třetí stranou, u které jste v pozici kontaktní osoby (např. jako technický, právní či jiný kontakt) nebo jste ji zastupovali/zastupujete, jsou skutečně splněny.

Co je účelem, proč potřebujeme vaše osobní údaje?

Usilujeme o maximální transparentnost, a to ve fázi shromažďování, a když používáme vaše osobní údaje a sdělíme vám, proč je potřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsme uzavřeli smlouvu s třetí stranou, u které jste buď zaměstnán, zastupujete ji, nebo jste jiným způsobem kontrahován, potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom zajistili efektivní, bezvadnou a jednoznačnou komunikaci a plnění Dohody vůči takové třetí straně.

Které kategorie osobních údajů od vás sbíráme?

Abychom dosáhli splnění účelu, potřebujeme shromažďovat následující osobní údaje o vaší osobě: jméno, příjmení, pozice, e-mail, telefonní číslo.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Jakmile již nebudeme potřebovat vaše osobní údaje výše uvedený účel, takové údaje vymažeme po uplynutí zákonné promlčecí doby z hlediska aplikovatelných právních předpisů. Určité údaje a korespondence mohou být uchovány až do uplynutí promlčecích dob pro uplatnění majetkových či nemajetkových nároků (např. smluvní, zákonná odpovědnost) nebo za účelem dodržení zákonných požadavků týkajících se uchovávání těchto údajů (v takovém případě se bude aplikovat jako právní titul příslušný zákon ukládající zpracování osobních údajů).

Sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami, abychom nám pomohli splnit náš účel. Tyto příjemce údajů vážeme smluvně tak, abychom měli právní jistotu a právní nástroje k zajištění bezpečí vašich údajů. Příjemci údajů mohou být následující subjekty

  • Obchodní partneři (např. poskytovatelé cloudových služeb, účetní, daňoví, právní poradci, subdodavatelé či sesterské a dceřiné společnosti)
  • V případě, že bude vyplývat povinnost ze zákona či účinného správního či soudního rozhodnutí, budou příjemci takových údajů i soudní, správní či policejní orgány.

Přenos osobních údajů do třetích zemí nebo na třetí strany:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území země registrovaného sídla CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o. a dalšími státy Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány zemí mimo Evropské unie, byla-li tato třetí země potvrzena Evropskou komisí jako země s odpovídající úrovní ochrany údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany údajů (například závazná pravidla ochrany osobních údajů společnosti nebo EU doložky o ochraně údajů).

Užívají se nějaká automatizovaná rozhodnutí?

Ne.

Jaká jsou vaše práva?

Na základě GDPR vám náleží následující práva:

  • Přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme;
  • Opravu nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
  • Omezení, tj. blokování zpracování vašich osobních údajů;
  • Výmaz vašich osobních údajů v případě absence právního titulu nebo jiného neoprávněného zpracování údajů;
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není oprávněné (např. v případech oprávněného zájmu, v takovém případě musíme opět provést bilanční analýzu a informovat nás, zda náš oprávněný zájem převládá váš zásah do soukromí);
  • Právo na přenositelnost osobních údajů (je-li aplikovatelné);
  • Být vyloučeny z automatizovaného rozhodovacího procesu.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Snažíme se co nejvíce chránit vaše soukromí, a proto zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s GDPR a další aplikovatelnou legislativou. Pokud však nesouhlasíte s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kontaktovat našeho pověřence ochrany osobních údajů chránit, aby se vás zastal a poskytl vám pomoc.

Na koho se můžete obrátit s dotazy nebo připomínkami k ochraně osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete nahlásit své obavy nebo si užívat svá práva, kontaktujte nás. Tel.: +420 602 257 600, e-mail: info@capexus.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti: CAPEXUS s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 - Smíchov.

Nebo můžete podat formální stížnost u místního orgánu dozoru nad ochranou údajů; Další informace o různých orgánech dohledu EU a o tom, jak je kontaktovat, jsou k dispozici na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en