Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Prevádzkovateľ CAPEXUS SK s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35937190 vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku na stavenisku v priestoroch 2. NP, budovy CBC IV., Karadžičova 14, Bratislava. Kamerový systém je umiestnený pri vstupoch do priestoru staveniska, ktoré sú príslušne označené.

Kamerový záznam je uchovávaný po dobu 7 dní.

Dotknutá osoba si môže uplatniť na základe GDPR právo na:

  1. Získanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných osobných údajov.
  2. Opravu nesprávnych/neaktuálnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Vymazanie osobných údajov po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.
  4. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
  5. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a namietať proti profilovaniu (vyhodnotenie osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).

Vyššie uvedené práva a prípadne sťažnosti si môže dotknutá osoba uplatniť u Prevádzkovateľa, ako u  správcu údajov písomne na dole uvedenej adrese alebo prostrednictvom e-mailu na e-mailovej adrese  info@capexus.sk.