Zmluvná doložka

Zmluvné strany prehlasujú, že vo vzťahu k tým údajom, ku ktorým sa chovajú ako správcovia, poskytnú dostatočné záruky pre prevedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky nariadení (EU) 2016/679 („GDPR“) a aplikovateľných predpisov a zaistia ochranu údajov rovnako ako plnú ochranu a vymožiteľnosť práv subjekov údajov. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú zaistiť, aby dotknuté subjekty údajov, ktorými sú kontaktné osoby uvedené v objednávke, a osoby konajúce v mene Zmluvných strán, ktorých osobné údaje sú poskytované druhej strane, obdržia oznámenie o ochrane osobných údajov podľa  čl. 14 GDPR („Oznámenie OÚ“).

z dôvodu zrozumiteľnosti:

  • Objednávka je Dohoda, na ktorú odkazuje Oznámenie OÚ; a
  • Predávajúci je správca, na ktorého odkazuje Oznámenie OU;

Kompletné zásady spracovania a ochrany osobných údajov predávajúceho sú k dispozícii na webových stránkach: https://www.capexus.sk/gdpr