Oznámenie o ochrane osobných údajov pre kontaktné osoby podľa článku 14

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice  95/46/ES („GDPR")

Vzhľadom na to, že ste nám vy alebo tretia strana poskytli (pre účély tohto oznámenia o ochrane osobných údajov:"správca", "my" sa rozumie subjekt uvedený v Dohode (CAPEXUS s.r.o.),  v ktorej ste uvedený ako kontaktná osoba alebo konajúca za druhú zmluvnú stranu, a touto stranou tejto Dohody sme my) s vašimi osobnými údajmi, sme povinný vás, ako subjekt údajov, informovať, že pri spracovaní vašich osobných údajov, sa považujeme za správcu osobných údajov podľa GDPR a preto vás informujeme v súlade s našou informačnou povinnosťou.

Aké zákonné dôvody máme pre spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovávame vaše osobné údaje na základe podľa čl. 6 (1) písm. f GDPR – teda našim právnym titulom je oprávnený záujem

Čo presne je naším oprávneným záujmom?

Spracovávame vaše osobné údaje, aby sme zaistili, že naše zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy s treťou stranou, u ktorej ste v pozícii kontaktnej osoby (napr. ako technický, právny či iný kontakt) alebo ste ju zastupovali/zastupujete, sú skutočne splnené.

Čo je účelom, prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Usilujeme sa o maximálnu transparentnosť, a to vo fáze zhromažďovania, a keď používame vaše osobné údaje a oznámime vám, prečo ich potrebujeme. Vzhľadom k tomu, že sme uzavreli zmluvu s treťou stranou, u ktorej ste buď zamestnaný, zastupujete ju, alebo ste iným spôsobom kontraktovaný, potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme zaistili efektívnu, bezchybnú a jednoznačnú komunikáciu a plnenie Dohody voči takej tretej strane. 

Ktoré kategórie osobných údajov od vás zbierame?

Aby sme dosiahli splnenie účelu, potrebujeme zhromažďovať nasledujúce osobné údaje o vašej osobe: meno, priezvisko, pozícia, e-mail, telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Akonáhle už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely, takéto údaje vymažeme po uplynutí zákonnej premlčacej doby z hľadiska aplikovateľných právnych predpisov. Určité údaje a korešpondencia môžu byť uchované až do uplynutia premlčacej doby pre uplatnenie majetkových alebo nemajetkových nárokov (napr. zmluvná, zákonná zodpovednosť) alebo za účelom dodržania zákonných požiadavok týkajúcich sa uchovávania týchto údajov (v takom prípade sa bude aplikovať ako právny titul príslušný zákon ukladajúci spracovanie osobných údajov). 

Zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdielať s dôveryhodnými tretími stranami, aby nám pomohli splniť náš účel. Týto príjemcovia údajov viažeme zmluvne tak, aby sme mlai právnu istotu a právne nástroje k zaisteniu bezpečia vašich údajov. Príjemcami údajov môžu byť nasledujúce subjekty 

  • Obchodní partneri (napr. poskytovatelia cloudových služieb, účtovní, daňoví, právni poradcovia, subdodávatelia či sesterské a dcérske spoločnosti)
  • V prípade, že bude vyplývať povinnosť zo zákona či účinného správneho alebo súdneho rozhodnutia, budú prík´jemcovia takých údajov aj súdne, správne alebo policajné orgány. 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo na tretie strany: 

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území krajiny registrovaného sídla CAPEXUS s.r.o. a CAPEXUS SK s.r.o. a ďalšími štátmi Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracované krajinami mimo Európskej únie, ak bola táto krajina potvrdená Európskou komisiou ako krajina so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné vhodné záruky ochrany údajov ( napríklad záväzné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti alebo EÚ doložky o ochrane údajov).

Používajú sa nejaké automatizované rozhodnutia?

Nie.

Aké sú vaše práva?

Na základe GDPR vám náležia následujúce práva:

  • Prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás spracovávame;
  • Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov; 
  • Obmedzenie, t.z. blokovanie spracovania vašich osobných údajov;
  • Výmaz vašich osobných údajov v prípade absencie právneho titulu alebo iného neoprávneného spracovania údajov; 
  • Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že naše spracovanie údajov nie je oprávnené(napr. v prípade oprávneného záujmu, v takom prípade musíme opäť previesť bilančnú analýzu a informovať nás, či náš oprávnený záujem prevláda nad zásahom do vášho súkromia);
  • Právo na prenositeľnosť osobných údajov (ak-je aplikovateľné);
  • Byť vylúčený z automatizovaného rozhodovacieho procesu. 

Ako  môžete uplatniť svoje práva?

Snažíme se čo najviac chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ďalšou aplikovateľnou legislatívou. Pokiaľ však nesúhlasíte s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, aby sa vás zastal a poskytol vám pomoc.

Na koho sa môžete obrátiť s otázkami alebo pripomienkami k ochrane osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky alebo chcete nahlásiť svoje obavy alebo využiť svoje práva, kontaktujte nás:                     Zuzana Semančíková, tel.: +421 948 952 265,  e-mail: info@capexus.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti: CAPEXUS SK s.r.o., Turčianska 2, 821 09 Bratislava.
 

Alebo môžete podať formálnu sťažnosť miestnemu orgánu dozoru nad ochranou údajov; Ďalšie informácie o rôznych orgánoch dohľadu EÚ a o tom, ako ich kontaktovať, sú k dispozícii na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en