Pojmy a skratky spojené s ESG

Oblasť kritérií pre udržateľné investovanie je plná rôznych skratiek a hesiel. Práve preto vám prinášame aktualizovaný slovník, ktorý vám najčastejšie používané pojmy priblíži. Nemôžete nájsť, čo hľadáte? Dajte nám vedieť a my pojem radi doplníme.

Od A do Z  

Záber na klimatizáciu

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers je americká profesijná asociácia, ktorá sa usiluje o pokrok v navrhovaní a konštrukcií vykurovacích, ventilačných, klimatizačných a chladiacich systémov. ASHRAE má viac ako 57 000 členov vo viac ako 132 krajinách sveta.

Točité schodisko so zeleňou uprostred

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method je certifikácia v oblasti navrhovania budov s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

Fajčiarsky komín

Carbon offset

Ide o uhlíkové kompenzácie, teda zníženie emisií CO2 alebo iných skleníkových plynov, vykonané za účelom kompenzácie emisií vzniknutých inde; meria sa v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e).

Schodisko a strom

CDP

Carbon Disclosure Project je organizácia, ktorá podporuje spoločnosti a mestá pri zverejňovaní dopadov veľkých korporácií na životné prostredie. Jej cieľom je urobiť z podávania správ o životnom prostredí a riadení rizík podnikateľskú normu.

Cirkulární ekonomika

Cirkulárna ekonomika je systematický prístup k ekonomickému rozvoju, ktorého cieľom je eliminovať plytvanie zameraním na zníženie spotreby.

Certifikace ENERGY STAR

Aby budova mohla získať certifikáciu ENERGY STAR, musí získať hodnotenie ENERGY STAR 75 alebo vyššie, čo znamená, že nakladá so zdrojmi efektívnejšie ako 75 % podobných budov v celej krajine.

Plánovacia rada

CRREM

Carbon Risk Real Estate Monitor je výskumný a inovačný projekt, ktorý definuje vedecky podložené cesty dekarbonizácie pre sektor komerčných a rezidenčných nehnuteľností.

Podávanie rúk

CSR

Spoločenská zodpovednosť firiem je typ medzinárodnej samoregulácie, ktorého cieľom je prispievať k spoločenským cieľom filantropickej, aktivistickej alebo charitatívnej povahy.

Tabuľkové procesory v zariadení iPad

CSR report

CSR report je pravidelná (obvykle výročná) správa, ktorú zverejňujú spoločnosti s cieľom podeliť sa o svoje kroky a výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Detail osvetlenej kancelárie

EUI

Intenzita spotreby energie je spôsob vyjadrenia spotreby energie v budove v pomere k jej veľkosti alebo iným charakteristikám. Jeden z výpočtov EUI spočíva v tom, že sa ročná spotreba energie budovy vydelí jej plochou.

Pracovný odznak

Fair trade

Fair trade je prístup, ktorého cieľom je pomôcť zabezpečiť výrobcom v rozvojových krajinách udržateľné a spravodlivé obchodné vzťahy.

Fitwel

Fitwel certifikácia predstavuje hodnotenie nehnuteľnosti od jednej do troch hviezdičiek vo viac ako 55 stratégiách návrhu a prevádzky rozdelených do siedmich kategórií vplyvu na zdravie.

Greenwashing

Propagácia výrobku, služby alebo spoločnosti ako šetrnejšie k životnému prostrediu, než v skutočnosti je, a to nepravdivou reklamou.

GRESB

GRESB je iniciatíva vedená investormi a jej poslaním je poskytovať investorom a správcom údaje o investíciách do reálnych aktív v oblasti ESG. Hodnotenie GRESB poskytuje rámec na meranie výkonnosti v oblasti ESG na základe vlastných údajov, ktoré sú validované, bodované a porovnávané s ostatnými.

Ruky

GRI

Global Reporting Initiative je nezávislá organizácia, ktorá stanovuje súbor medzinárodných štandardov, ktoré pomáhajú podnikateľským a vládnym subjektom pochopiť a informovať o ich vplyve na klímu a ľudské práva.

Ľadovce

IPCC

Medzinárodný panel pre zmenu klímy je orgán vytvorený Organizáciou Spojených národov so zámerom poskytovať vedecké hodnotenia zmeny klímy, jej dopadu a budúcich rizík, ako aj návrhy na zmiernenie dopadov a porúch.

Zeleň na budove

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design je celosvetový program certifikácie ekologických budov. Je použiteľný pre všetky typy a fázy budov.

ROI

Návratnosť investície je pomer medzi získaným čistým ziskom a nákladmi na investíciu. Používa sa na vyhodnotenie efektívnosti investície alebo na porovnanie efektívnosti skupiny investícií.

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulations je Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Toto nariadenie zaviedlo rôzne požiadavky týkajúce sa zverejňovania informácií pre účastníkov finančného trhu a finančných poradcov na úrovni subjektov, služieb a produktov.

SRI

Socially Responsible Investment alebo spoločensky zodpovedné investovanie zahŕňa investície považované za spoločensky zodpovedné vďaka povahe vykonávanej činnosti.

Fotografie zemského povrchu z lietadla

ULI

Urban Land Institute je nezisková výskumná a vzdelávacia organizácia, ktorej poslaním je poskytovať vedúce postavenie v oblasti zodpovedného využívania pôdy.

ULI Greenprint

Centrum Urban Land Institute Greenprint pre výkonnosť budov je celosvetová aliancia popredných vlastníkov nehnuteľností, investorov a finančných inštitúcií, ktorá sa zaviazala zlepšiť environmentálnu výkonnosť globálneho realitného priemyslu.

Kancelárske prostredie s rastlinami

UNGC

United Nations Global Compact je nezáväzný pakt Organizácie Spojených národov, ktorého cieľom je povzbudiť podniky na celom svete, aby prijali udržateľné a sociálne zodpovedné opatrenia a podávali správy o ich vykonávaní.

Uhlíková stopa

Mierka celkových emisií skleníkových plynov vyprodukovaných jednotlivcom, skupinou alebo spoločnosťou.

Podrobnosti o grafoch

UNPRI

Zásady OSN pre zodpovedné investovanie predstavuje medzinárodnú sieť investorov, ktorí spolupracujú na uplatňovaní svojich zásad.

Kvetináče v kancelárii

WELL

Medzinárodný inštitút pre budovy WELL je popredným nástrojom pre celosvetový rozvoj zdravia v budovách. Prvú akreditáciu WELL pre CAPEXUS získal náš architekt Ján Andrle.

Stiahnite si náš slovník a majte ho poruke.


Autori fotografií: Unsplash, Pixabay

Publikova: 13. 4. 2022

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.